คุณฮานีฟ  อุเซ่ง

   ประวัติการศึกษา

   จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   กำลังศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ประวัติการทำงาน
   ประสบการณ์ด้าน IT Business Solution เเละ Programmer 4 ปี 
   เจ้าของเว็บไซต์  http://odoo.erpsysware.com/

   .............................................................................................................................

   คุณอิมรอน  หะมะ

   ประวัติการศึกษา

   จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   Our Team

    
   Our Team

    

   Our Customers | ผู้ใช้บริการของเรา

    

   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns
    
   Odoo - Sample 1 for three columns